Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden The Vintage Boxx

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop die via thevintageboxx.nl een bestelling plaatst.
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke transacties, deze zijn altijd bindend en behelzen automatisch een betalingsverplichting;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

The Vintage Boxx

Snorrenhoefstraat 21

1107 WK Amsterdam

Telefoonnummer: 06 50946926 (bereikbaar van maandag – vrijdag van10 tot 21 uur).

E-mailadres: info@thevintageboxx.nl

KvK-nummer: 70522936

Btw-identificatienummer: NL191631966B01

Rekeningnummer: NL82 SNSB 0705 9354 85 t.n.v. FLX People

Artikel 3 Toepasselijkheid
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webshop thevintageboxx.nl.

3.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven

3.4 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3.5 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3.6 The Vintage Boxx behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door The Vintage Boxx  vertrouwelijk behandeld. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring

Artikel 5 Het aanbod

5.1 The Vintage Boxx  verkoopt veelal gebruikte artikelen (vintage, tweedehands), hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk in de productomschrijving te zetten of op de foto’s  te laten zien in welke staat het product op dat moment is. Mocht u er prijs op stellen dat wij goederen komen bezorgen, dan raden wij u aan het product eerst te komen bekijken. Zo weet u zeker dat de staat van het product aansluit bij uw verwachtingen. 

5.2 Informatie, omschrijving, foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door The Vintage Boxx  met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. The Vintage Boxx  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal The Vintage Boxx  passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

5.3 The Vintage Boxx  verkoopt verlichting (lampen) veelal met de originele bedrading die niet altijd (meer) aan de huidige regels/ maatstaven voldoen. The Vintage Boxx  raadt aan, voor gebruik, een elektricien te raadplegen. The Vintage Boxx  verkoopt de lamp normaliter exclusief gloeilamp.

5.4 The Vintage Boxx  kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.5 Doordat onze bij The Vintage Boxx producten niet direct van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt besteld/aangevraagd. Als dit gebeurt wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst besteld heeft. Wij proberen de andere partij hier ook zorgvuldig van op de hoogte te stellen om teleurstelling te voorkomen. We reserveren online geen producten, houd hier rekening mee met het inplannen van een afspraak. Het kan anders zijn dat het product in de tussentijd verkocht is. 

Artikel 6 Prijzen & betaling

6.1 Alle door The Vintage Boxx  vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s.  Alle prijzen zijn exclusief verzend- of bezorgkosten.

6.2 Zo’n 99% van de door The Vintage Boxx aangeboden artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen) en vallen onder de margeregeling. Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur. De BTW is dus niet aftrekbaar.

6.3 Bestellingen via de website van The Vintage Boxx kunnen op de volgende manieren worden betaald:

– Contante betaling bij afhalen van bestelling (dit gebeurt op afspraak, in overleg met de klant, maar dit dient wel binnen 5 dagen na bestelling te gebeuren)
– Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening (IBAN):  NL82 SNSB 0705 9354 85 t.n.v. FLX People (Amsterdam), onder vermelding van de artikelomschrijving. Binnen een termijn van maximaal 5 dagen moet het verschuldigde bedrag op desbetreffende bankrekening zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door The Vintage Boxx . Het product wordt dan automatisch weer ter verkoop aangeboden. 
– Directe betaling via Ideal. 

6.4 Het bestelde product kan pas worden opgehaald of wordt pas bezorgd zodra het volledige totaalbedrag op de bovenstaande bankrekening is bijgeschreven op bovenstaande rekeningnummer. Bij ophalen is het ook mogelijk om contant te betalen. U dient het product binnen 5 dagen op te halen. Als deze termijn overschreven wordt, wordt het product automatisch weer ter verkoop aangeboden. 

6.5 The Vintage Boxx behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

6.7 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten

6.8 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren

6.9 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 werkdagen.

6.10 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

6.11 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 Levering

7.1 Ophalen van de goederen kan enkel op afspraak, dit zal plaatsvinden in overleg met The Vintage Boxx . Als u een product bestelt in de webshop, dient u dit product binnen 5 dagen op te halen.

7.2 Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via e-mail contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten of bezorgkosten. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

7.3 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Artikel 8 Retourneren & herroepingsrecht

8.1 Bij de aankoop van producten via de webshop heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Dit recht is niet van toepassing bij zakelijke opdrachten en transacties, hierbij zijn alle bestellingen bindend en houden automatisch een betaalverplichting in.  8.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.  The Vintage Boxx behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd. 8.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden:  Modelformulier herroepingThe Vintage Boxx . Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

8.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

8.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

8.6 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

8.7 Van het herroepingsrecht zijn alle producten uitgesloten die maatwerk betreffen. Het gaat hier om iedere aanpassing op verzoek van de klant. 

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij The Vintage Boxx . Foto’s, afbeeldingen van The Vintage Boxx mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de eigenaar.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

10.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11 Schadevergoeding

11.1 The Vintage Boxx kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen.

11.2 The Vintage Boxx  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor The Vintage Boxx niet te voorzien gebrek.

Artikel 12 De overeenkomst

12.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een orderbevestiging van een klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres of zodra er via de mail of telefoon een overeenkomst is gesloten. Zodra de order is bevestigd via een van deze media, hebben de klant en The Vintage Boxx  een geldige overeenkomst. Deze bevestiging geldt hierbij, voor zover de wet dit toe laat, als een vermoeden van bewijs.

12.2 Alleen bestellingen met duidelijk vermelde naam, adresgegevens en telefoonnummer worden in behandeling genomen door The Vintage Boxx .

12.3 Gereserveerde items worden maximaal 5 dagen vastgehouden. Na deze 5 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.

12.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 13 Conformiteit en Garantie

13.1 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 1 dag na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 14 – Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

14.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.